Imam Ar-Ruyani dan Kitab Bahru Al-Madzhab

3:40 AM


Nama lengkap beliah adalah Abu Al-Mahasin Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad bin Muhammad Ar-Ruyani Ath-Thabari Asy-Syafi’i. Beliau digelari dengan Fakhr Al-Islam, Qadhi, Al-‘Allamah serta Syaikh Asy-Syafi’iyyah fi Zamanihi. Lahir tahun 415 H. Ar-Ruyani nisbah kepada daerah Ruyan, sebuah kota di daerah Thabaristan.

Beliau belajar kepada Abu Manshur Ath-Thabari, Ahmad bin Ali Al-Marwazi, Abdus Shamad Al-Bukhari, Ahmad bin Muhammad Al-Balakhi, Syekh Abu Utsman Ash-Shabuni, Abdullah bin Ja’far Al-Khabazi, Abu Hafsh bin Masrur, Abu Bakar Abdul Malik bin Abdul Aziz, Abu Abdillah Muhammad bin Bayan Al-faqih dan lain-lain.

Diantara murid beliau adalah Zahir Asy-Syahami. Ismail At-Taymi, Abu Thahir As-Silafi, Abu Rasyid Ismail bin Ghanim, Abul Futuh Ath-Thaa’i dan lain-lain.

Kemampuan beliau dalam Ilmu Fiqh tidak diragukan lagi. Bahkan beliau adalah Qadhi dan Syaikh mazhab Syafi’i di masanya. Salah satu kutipan beliau yang sangat terkenal "Kalaulah kitab-kitab Fiqh Syafi'i itu semuanya telah binasa, maka aku sanggup untuk menulis ulang kembali dari hafalanku".
Beliau wafat di Mesjid Amal pada hari Jum’at tanggal 11 Muharram 502 H. Beliau dibunuh oleh Kaum Syi’ah Ismailiyyah.

Salah satu karangan beliau yang –alhamdulillah- masih ada sampai sekarang adalah kitab Al-Bahr fi Mazhab Asy-Syafi’i. Kitab ini termasuk salah satu kitab yang Muthawwalat dalam mazhab Syafi’i. Kejeniusan beliau terlihat jelas dalam kitab ini dimana beliau menulisnya berdasarkan kitab Mukhtashar Imam Muzani ditambah dengan masalah-masalah hasil ijtihad beliau serta pembelajaran beliau dari para masyaikh mazhab Syafi’i.

Imam Ibn Shalah mengomentari kitab Al-Bahr berkata “Beliau (yakni Ar-Ruyani) banyak sekali menulis nukilan-nukilan dalam kitabnya”. Imam Ibn Katsir berkata “Kitab Al-Bahr itu merupakan kitab yang lengkap dan memuat banyak gharaib-gharaib (masalah-masalah yang unik) dan lain-lain”.

Jika ditemukan istilah قاضيان / Qadhiyani / Dua orang Qadhi dalam kitab fiqih syafi'i (terutama yang lewat jalur Imam An-Nawawi), maka salah satu dari qadhi tersebut adalah beliau Qadhi ar-Ruyani rahimahullah (yang satunya lagi adalah Qadhi al-Mawardi, pengarang al-Hawi al-Kabir)

You Might Also Like

0 komentar

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images