KItab Ushul Fiqh Aliran Muta'akhirin

4:15 PM

Silsilah kitab-kitab Ushul Fiqh Aliran Muta’akhirin[1]

1.  بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام
Kitab ini ditulis oleh Imam Muzhfaruddin Ahmad bin Ali Al-Hanafi yang masyhur dikenal dengan Ibn As-Sa’ati (694 H). Kitab ini juga dikenal dengan nama Nihayah al-Wushul ila Ilm Al-Ushul. Seperti namanya, kitab Badi’ An-Nizham ini merupakan gabungan antara kitab Al-Ihkam-nya Al-Amidi dari golongan Mutakallim dan kitab Ushul Al-Bazdawi dari golongan Fuqaha’[2]. Kitab ini dipandang sebagai kitab pertama yang mencoba mengkolaborasikan antara metode dua aliran besar Ushul Fiqh (yakni Mutakallim dan Fuqaha’). Secara garis besar, penulisan kitab ini mengikuti gaya penulisan Al-Ihkam, terutama dari susunan tema kitab. Sedangkan dalam masalah cabang-cabang hukum, agak lebih banyak mengambil dari sumber-sumber ushul fiqh fuqaha’ (terutama Ushul Al-Bazdawi).

Diantara Syarah dari kitab ini :
·         Bayan Ma’ani Al-Badi’ karangan Syamsuddin Al-Isfahani (749 H)
·         Syarah Badi’ an-Nizham karangan Syekh At-Tibrizi (770 H)
·         Ar-Rafi’ fi Syarh al-Badi’ karangan Ibn Amir Al-Hajj (736 H)
·         Kaasyif Ma’ani al-Badi’[3] karangan Imam Kamal bin Al-Humam (861 H)
·         Dll

2.  التنقيح
Kitab ini dikarang oleh Imam Ubaidillah bin Mas’ud Al-Bukhari Al-Mahbubi Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan gelar Imam Shadr Asy-Syari’ah[4] (747 H). Dalam penulisannya, kitab ini seolah-olah merupakan revisi ulang dari kitab Ushul Al-Bazdawi namun disertai dengan tambahan dan catatan yang diambil dari kitab mutakallim seperti Al-Mahsul Imam Ar-Razi dan Mukhtashar Ibn Al-Hajib.

Diantara metode beliau dalam menulis kitab ini adalah banyak mengambil Istidlal dari bahasa, alqur’an dan sunnah serta banyak dalam menyebutkan masalah cabang dalam fiqh. Selain itu, beliau sering tidak menjelaskan pemilik sebuah pendapat yang beliau nukil dalam kitab tersebut. Walau begitu, nama Imam Syafi’i serta mazhab Syafi’i cukup menjadi perhatian besar beliau sehingga banyak disebutkan dalam kitab ini.

Diantara Syarah dari kitab ini :
·   Syarah At-Taudhih fi Halli Ghawamidh at-Tanqih karangan beliau sendiri, yang kemudian Imam Sa’aduddin at-Taftazani (793 H)  menulis Syarah atas Syarah ini dengan nama Syarh At-Talwih ala At-Taudhih li matn At-Tanqih fi Ushul Al-Fiqh[5].
·         Dll

3.  جمع الجوامع
Kitab ini ditulis oleh Imam Abdul Wahab bin Ali yang digelari dengan Tajuddin As-Subki (771 H). Secara umum, kitab ini merupakan ringkasan dari dua buah kitab beliau sebelumnya yaitu Kitab Raf’u Al-Hajib an Ibn Al-Hajib dan kitab Al-Ibhaj fi Syarh Al-Minhaj[6]. Dua kitab beliau tadi ditambah dengan bahan penelitian beliau terhadap ratusan kitab ushul fiqh lainnya dari berbagai aliran, lalu beliau ringkas dalam kitab Jam’u Al-Jawami’ ini.

Secara umum, kitab ini beliau tulis ala runutan mantiqi. Selain itu beliau tak lupa memasukkan beberapa masalah Ilmu kalam dan Mantiq. Yang unik adalah dalam kitab ini beliau juga memakai metode Takhrij Furu’ Ala Al-Ushul[7] dimana beliau mengeluarkan beberapa contoh masalah cabang fiqh yang diambil dari kaedah-kaedah yang telah ada. Selain menulis Kitab ini, beliau juga menulis kitab Man’u Al-Mawani’ sebagai benteng atas perdebatan yang muncul pada kitab Jam’u Al-Jawami’ ini.

Diantara Syarah atas kitab ini :
·         Tasynif Al-Masami’ karangan Imam Az-Zarkasyi (794 H)
·         Al-Ghaits Al-Hami’ karangan Imam Waliyuddin Al-Iraqi (826 H)
·      Al-Badr Ath-Thali’ karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli (864 H) yang kemudian diberi Hasyiah oleh Imam Al-Lubnani (1198 H) dan Imam Al-‘Athar (1250 H).
·         Dll
Diantara ringkasan atas kitab ini :
·         Lubb Al-Ushul oleh Imam Zakaria Al-Anshari (926 H) yang kemudian beliau syarah dalam kitab beliau Ghayah Al-Wushul.
·         Al-Badr Al-Laami’ (berbentuk Nazham) oleh Imam Al-Asymuni (900 H)
·         Kawakib As-Sathi’[8] (berbentuk Nazham) oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (911 H)
·         Muraqi As-Sa’ud[9] oleh Imam Al-‘Alawi Asy-Syanqithi (1233 H)
·         Dll

4.  التحرير
Kitab ini ditulis Imam Muhammad bin Al-Wahid Al-Hanafi yang masyhur dikenal dengan Al-Kamal bin Al-Humam (861 H). Kitab yang lengkapnya bernama At-Tahrir fi Ushul Al-Fiqh Al-Jaami’ bayna Istilahay Al-Hanafiyah wa Asy-Syafi’iyyah ini beliau tulis setelah sekian lama meneliti kitab-kitab ushul fiqh dari dua aliran besar sebelumnya. Di dalam kitab ini, beliau cukup menonjolkan komparasi antara dua mazhab besar fiqh yakni Mazhab Syafi’i (yang menjadi pemrakarsa aliran Mutakallim) dan Mazhab Hanafi (yang jadi pemrakarsa aliran Fuqaha’).

Diantara Syarah kitab ini :
·         At-Taqrir wa At-Tahbir oleh Imam Ibn Amir Al-Hajj (879 H)
·         Taysir at-Tahrir oleh Muhammad Amin Al-Bukhari (972 H)
Kitab ini juga diringkas oleh Ibn Nujaim Al-Hanafi dalam kitab beliau Lubb Al-Ushul

Secara umum, kitab-kitab diatas adalah kitab-kitab yang paling penting dalam aliran ushul fiqh ini. Selain dari kitab-kitab diatas, ada juga kitab-kitab lain yang ditulis oleh beberapa ulama dengan menggunakan metode gabungan antara Aliran Mutakallim dan Fuqaha’, diantaranya :

·         فصول البدائع في أصول الشرائع
Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Lafnari (834 H) dengan menggabungkan dan meringkas beberapa buah kitab, diantaranya: Al-Manar, Ushul Al-Bazdawi, Al-Mahsul dan Mukhtashar Ibn Al-Hajib.

·         مرقاة الوصول إلى علم الأصول oleh Mulakhasharu (885 H)
·         الوجيز للكراماستي oleh Al-Karamasiti (906 H)
·         رسالة في أصول الفقه لابن قطلوبغا oleh Ibn Qathlubugha (879 H)
·         سمت الوصول إلى علم الأصول oleh Al-Aqhishari (1025 H)
·         مسلَّم الثبوت oleh Muhibbullah al-Hindi (1119 H)
·         Dan lain-lain[1] Aliran ini disebut juga dengan Thariqah Al-Jam’ karena mereka menggabungan antara dua metodologi penulisan aliran mutakallim dan fuqaha
[2] Sebenarnya, dalam kitab ini tidak mutlak merupakan ringkasan dari dua kitab tersebut, namun imam Ibn As-Sa’ati juga mengambil dari kitab-kitab lain seperti Ushul As-Sarkhasi, Al-Burhan Imam Juwaini dan kitab-kitab ushul fiqh lainnya.
[3] Syarah yang bernama sama juga dikarang oleh Imam Sirajuddin Umar bin Ishaq al-Hind (773 H). Hal ini menjadi khilaf sendiri diantara pakar sejarah tentang siapa pemilik kitab ini sebenarnya atau apakah keduanya mengarang kitab yang bernama sama.
[4] Lebih tepatnya Shadr Asy-Syari’ah Al-Ashghar untuk membedakannya dari Imam Shadr Asy-Syari’ah Al-Akbar yakni Imam Ahmad bin Ubaidillah bin Ibrahim Al-Mahbubi yang merupakan kakek dari Imam Shadr Asy-Syari’ah Al-Ashghar.
[5] Atau dikenal juga dengan nama At-Talwih ila Kasyf Haqaiq at-Tanqih
[6] Syarah Al-Ibhaj ini sebelumnya ditulis oleh ayah beliau Imam Taqiyuddin As-Subki, lalu disempurnakan sepeninggal ayah beliau.
[7] Metode Takhrij Furu’ ala Al-Ushul ini kemudian juga dianggap salah satu metode penulisan kitab Ushul Fiqh semisal kitab Ta’sis An-Nazhar imam Ad-Dabusi, Takhrij Al-Furu’ ala Al-Ushul imam Az-Zinjani dan lain-lain. Insya Allah akan kita bahas dalam tulisan berikutnya.
[8] Nazham ini kemudian disyarah oleh beberapa ulama, diantaranya oleh Imam As-Suyuthi sendiri, lalu Ibn Hilulu dengan nama Adh-Dhiya’ Al-Laami’, lalu Muhammad Hasan Al-Khadim dengan nama Sullam Al-Mathali’ li Dark Al-Kawakib As-Sathi’, lalu oleh Muhammad Adam Al-Atsyubi dengan nama Al-Jalis As-Shalih An-Nafi’ , dan lain-lain.
[9] Nazham ini juga banyak disyarah ulama, diantaranya oleh beliau sendiri dalam kitab Nasyr Al-Bunud, lalu oleh Al-Murabith Asy-Syanqithi dalam kitab Muraqi As-Sa’ud, lalu oleh Al-Wilayati dalam kitab Fath Al-Wadud, dan lain-lain.

You Might Also Like

0 komentar

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images